พูนผลเซ็นเตอร์ทัวร์ เป็นบริษัทจัด นำเที่ยว ทะเลภูเก็ต เที่ยวเกาะต่างๆ ดำน้ำดูปะการังโดยเรือ Speed Boat จัด ทัวร์ภูเก็ต บริการนำ เที่ยวภูเก็ต ให้เลือกมากมาย "ท่องทะเลภูเก็ตกับ..พูนผลเซ็นเตอร์ทัวร์ "

TAT Licence 31 / 01105

เที่ยวภูเก็ตกับ..พูนผลเซ็นเตอร์ทัวร์
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow

บทความสาระน่ารู้
arrow
arrow
arrow

โปรแกรมทัวร์ ( วันเดียว )
ฟ้า
ฟ้า
ฟ้า
ฟ้า
ฟ้า
ฟ้า
ฟ้า
ฟ้า
ฟ้า
ฟ้า
ฟ้า
ฟ้า
ฟ้า
ฟ้า
ฟ้า
โปรแกรมทัวร์ค้างคืน
ชมพู
ชมพู
ชมพู
ชมพู
ชมพู
ชมพู
ชมพู

  Currency Converter


.
รหัส
PT7
โปรแกรมทัวร์ เกาะพระทอง

 ฟังชั่นเพิ่ม ลด ขนาดตัวอักษร ( - คือ ลดขนาด , R คือ กลับไปขนาดปกติ , + คือ เพิ่มขนาด )

ทัวรเกาะพระทอง

เกาะพระทอง
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ–เกาะพระทอง เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลอยู่ในระหว่างการดำเนินการเพื่อประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติตามกฎหมาย
มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอคุระบุรี และอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ประกอบไปด้วยเกาะต่างๆ ที่อยู่ติดทะเลอันดามัน ได้แก่ เกาะระ เกาะคอเขา
เกาะพระทอง เกาะปลิง–เกาะพ่อตา เกาะลูกตุ้ม เกาะทุ่งนางดำ และมีเกาะขนาดเล็กต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่ป่าชายเลนจำนวน 37 เกาะ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ
401,250 ไร่ หรือ 642 ตารางกิโลเมตรความเป็นมา : ในปี พ.ศ. 2531 มีข่าวว่านายทุนกำลังติดต่อขอเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่บริเวณเกาะระ-พระทอง จังหวัดพังงา
นายดิษฐพงศ์ โชคคณาพิทักษ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ในขณะนั้น จึงได้มีหนังสืออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ด่วนมาก ที่ กช 0713
(มส) /116 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2531 เสนอให้กองอุทยานแห่งชาติแจ้งกรมป่าไม้ระงับไม่ให้มีการเช่าพื้นที่บริเวณเกาะระ และมีความเห็นให้สงวนไว้เพื่ออุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จะได้ดำเนินการสำรวจผนวกให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ต่อมาอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ได้มีหนังสือเสนอกรมป่าไม้ เห็นควรสำรวจพื้น
ที่บริเวณเกาะระ-เกาะพระทอง พื้นที่ป่าชายเลนใกล้เคียง และพื้นที่อื่นๆ ที่เห็นว่ามีศักยภาพเหมาะสมที่จะประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้โดย ดร.ปลอดประสพ
สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ อนุมัติลงวันที่ 28 มีนาคม 2543 ท้ายหนังสือสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ กษ 0712.5/981 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2543 ให้
นายธนพงศ์ อภัยโส นักวิชาการป่าไม้ 6 ซึ่งปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ดำเนินการสำรวจเบื้องต้นบริเวณเกาะพื้นที่เกาะระ เกาะพระทอง
พื้นที่ป่าชายเลนใกล้เคียง ท้องที่อำเภอคุระบุรี อำเภอ.ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ผลการสำรวจเบื้องต้นปรากฏว่า พื้นที่บริเวณที่ดำเนินการสำรวจครอบคลุมพื้นที่
401,250 ไร่ เป็นพื้นน้ำ 185,180 ไร่ ที่เหลือเป็นพื้นที่บก 206,080 ไร่ มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ทั้งพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ มีความหลากหลายทางชีวภาพเหมาะสม
ที่จะประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้จึงมีคำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1868/2543 ลงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2543 ให้ นายธนพงศ์ อภัยโส นักวิชาการป่าไม้ 5 ไปดำเนินการ
สำรวจจัดตั้งพื้นที่บริเวณเกาะระ- เกาะพระทอง และพื้นที่ป่าชายเลน ใกล้เคียงในท้องที่อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เป็นอุทยานแห่งชาติ
จากการดำเนินการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ ทำให้แกนนำบางคนในท้องถิ่นเสียผลประโยชน์ จึงได้ยุยงให้ชาวบ้านประท้วงคัดค้านการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ
โดยอ้างปัญหาการประมงพื้นบ้านเป็นประเด็นหลัก ทำให้มีการชุมนุมประท้วง ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2543 บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอคุระบุรี
เพื่อคัดค้านการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ โดยมีแกนนำผู้คัดค้านผลัดเปลี่ยนกันขึ้นเวทีปราศรัยโจมตีการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ สำหรับทางฝ่ายราชการมีนายมานิต
วัฒนเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายยอด คีรีรัตน์ ป่าไม้เขตนครศรีธรรมราช และนายธนพงศ์ อภัยโส หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง
ชี้แจงข้อเท็จจริงและทำความเข้าใจ ผลการชุมนุมประท้วงในวันนั้น ผู้ชุมนุมประท้วงได้ลงลายมือชื่อคัดค้าน และยื่นข้อเสนอต่อจังหวัดพังงาให้ยุติการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ
ซึ่งทางจังหวัดพังงารับเรื่องไว้เสนอต่อกรมป่าไม้ ผู้ชุมนุมประท้วงจึงแยกย้ายสลายกลุ่มไป
การดำเนินการสำรวจจัดตั้งยังคงดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2544 ได้มีชาวบ้านประมาณ 300 คน ได้บุกรุกเข้ารื้อถอนที่ทำการชั่วคราวของ
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง บริเวณอ่าวเส็ง ท้องที่หมู่ 3 ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา และบังคับให้เจ้าหน้าที่ขนย้ายวัสดุขึ้นมา
จากเกาะระ ในช่วงเวลาดังกล่าวกรมป่าไม้ได้มีการโยกย้ายข้าราชการโดยแต่งตั้ง นายยุทธนา สัจกุล เจ้าพนักงานป่าไม้ 5 ไปทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะระ–เกาะพระทอง ต่อไป โดยดำเนินการประสานงานนายอำเภอท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานราชการเกี่ยวข้องดำเนินการ ตั้งที่ทำการชั่วคราว
ณ จุดเดิมที่ถูกรื้อถอนไปอีกครั้งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2544 จนกระทั่งถึงปัจจุบันพื้นที่ที่ดำเนินการสำรวจทั้งหมดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ 11 ป่า ได้แก่
ป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะเกาะ ป่าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งนางดำและป่าควนปากเตรียม ป่าสงวนแห่งชาติเกาะระ ป่าสงวนแห่งชาติทุ่งทุ ป่าสงวนแห่งชาต
ิป่าเลนโครงการกิ่งอำเภอคุระบุรีแปลงที่ 1 ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนโครงการกิ่งอำเภอคุระบุรีแปลงที่ 3 ป่าสงวนแห่งชาติเขาบ่อไทร ป่าสงวนแห่งชาต
ิเขาพระพิชัย ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนอำเภอตะกั่วป่าและป่าบางนายสี ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนโครงการอำเภอคุระบุรี ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองบางปอ

รายละเอียดการเดินทาง
     วันที่ 1
08.30 น. :
รับท่านจากโรงแรมที่พักในภูเก็ตเพื่อเดินทางสู่ท่าเรือบ้านน้ำเค็ม จังหวัดพังงา
10.00 น. :
รับท่านจากโรงแรมที่พักในเขาหลักเพื่อเดินทางสู่ท่าเรือบ้านน้ำเค็ม จังหวัดพังงา  
10.30 น. :

เดินทางถึงท่าเรือบ้านน้ำเค็ม เช็คอิน เตรียมพร้อมเดินทางสู่เกาะพระทอง

11.00 น. :
เดินทางโดยเรือเร็วจากท่าเรือบ้านน้ำเค็ม ตามเส้นทางแม่น้ำตะกั่วป่า ชมธรรมชาติที่สวยงามและ อุดมสมบูรณ์ของป่าโกงกางท่ามกลางหุบเขาตลอดสองข้างทาง
12.00 น. :

ถึงเกาะพระทอง (ทะเลสุดขอบฟ้า-ตระการตาป่าเสม็ด-ทีเด็ดทุ่งสะวันนา) รับประทานอาหาร กลางวันแบบบุฟเฟ่ต์หน้าหาดพระทอง

13.30 น. :

เช็คอินเข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

14.30 น. :
ออกเดินทางโดยเรือเร็วเที่ยวชมความงามตามธรรมชาติ เล่นน้ำและดำน้ำที่บริเวณเกาะระ เกาะปลิง
16.30 น. :

เดินทางกลับเกาะพระทอง

18.30 น. :
ดินเนอร์ท่ามกลางพระอาทิตย์ตกดินหน้าหาดพระทอง
21.00 น. :
พักผ่อนตามอัธยาศัย
     วันที่ 2
07.00 น. :
รับประทานอาหารเช้าหน้าหาดพระทอง
08.30 น. :
เช็คเอ้าท์เตรียมเดินทางชมทุ่งหญ้ากว้างใหญ่  
09.00 น. :
ออกเดินทางชมทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ ที่ได้รับการยกย่องให้เป็น Unseen Thailand ที่รู้จักกันดีในนาม ทุ่งสะวันนาเกาะพระทอง
09.30 น. :

เดินทางสู่ป่าเสม็ดอันกว้างใหญ่มีอายุหลายร้อยปี และป่าเสม็ดขาวกับต้นไม้รูปทรงเฉพาะตัว (ทุ่ง บอนไซ) และกล้วยไม้นานาพันธุ์ที่หาชมได้ยาก

10.30 น. :

เดินทางสู่หมู่บ้านชมวิถีชีวิตชาวบ้านเกาะพระทอง ชมโครงการอนุรักษ์เต่าทะเล ชมบ้านที่ทำจาก เปลือกไม้เสม็ด

11.00 น. :
ออกเดินทางโดยเรือเร็วมุ่งสู่ท่าเรือบ้านน้ำเค็มตามเส้นทางแม่น้ำตะกั่วป่า
12.00 น. :
ถึงท่าเรือบ้านน้ำเค็มเดินทางไปรับประทานอาหารเที่ยงที่หาดบางสักและชมความงามตามธรรมชาติ ของหาดบางสัก
14.00 น. :
เดินทางกลับโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพและเก็บความประทับใจที่เกาะพระทองไว้ในความทรงจำ

สิ่งที่แนะนำให้ติดตัวไป
เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางท่องเที่ยวของท่าน และให้ท่านได้พักผ่อนอย่างสมบูรณ์แบบ เราขอแนะนำให้ท่านนำสิ่งเหล่านี้ไปด้วย

   • ผ้าขนหนู        • ครีมกันแดด      • แว่นตากันแดด      • หมวก         • กล้องถ่ายรูป 

     เงื่อนไข

      ***กรณีลูกค้าที่เดินทางไปเช้าเย็นกลับมีความประสงค์เลื่อนวันเดินทางกลับในวันถัดไป ชำระค่าเดินทางเพิ่มท่านละ 500 บาท
      ***กรณีที่ต้องการพักที่เกาะพระทองต้องชำระเงินต่างหากตามราคาด้านล่างนี้ ***ราคา/หลัง/คืน

  • บังกะโลห้องพัดลม ราคา 800 บาท / หลัง / 2 ท่าน
  • บังกะโลห้องแอร์ราคา 3,000 บาท / หลัง / 2 ท่าน
  • บังกะโลแบบครอบครัว 4,000 บาท / หลัง / 4 คน
  • เต้นท์ รีสอร์ทพัดลม ราคา 1,200 บาท / หลัง / 2 ท่าน

       อัตราค่าบริการทุกโปรแกรมรวม

  • รถรับส่งจากที่พัก (โรงแรมที่ภูเก็ต และเขาหลัก) สู่ท่าเรือ, อาหาร 4 มื้อ, อุปกรณ์ดำน้ำ Snorkeling หน้ากาก ท่อหายใจ, มัคคุเทศก์, น้ำผลไม้และน้ำดื่ม,
    ประกันอุบัติเหตุ 500,000 บาท, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

       ค่าบริการไม่รวม

  • ค่าที่พัก (ชำระเพิ่มตามราคาที่ท่านประสงค์ใช้บริการ)

       หมายเหตุ

  • โปรแกรมเที่ยวทางทะเลสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ทั้งนี้จะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ
  • เดินทาง 10 ท่านเป็นต้นไป

ราคาผู้ใหญ่
ราคาเด็ก อายุ 3 - 10 ปี
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม
  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : เวลา 08.00 น.-17.00 น. เปิดบริการทุกวัน

  เบอร์โทร. 081-326-2733, 076-214931 แฟกซ์. 076-214932
  อีเมล์. info@poonpholtour.com ,booking@poonpholtour.com
สั่งจองโปรแกรมทัวร์

.บริษัท พูนผลเซ็นเตอร์ทัวร์ จำกัด
74/39 พูนผลไนท์พลาซ่า ถ.พูนผล อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์. (66 76) 214931, 222891  โทรสาร. (66 76) 214932
สายด่วน มือถือ. Tel : 081-892-9820, 081-326-2733, 086-940-0598, 081-326-2733
อีเมล์. info@poonpholtour.com

  
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 31/00620
ใช้บริการบริษัทนำเที่ยวที่มีใบอนุญาต ท่านจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

2014 สงวนลิขสิทธิ์ ออกแบบโดย 44website